Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1


 logo.v      


Tweet
Pin It
Veća slika

Simo Purgić

Knjiga mudrosti i gluposti

Izdavač:  Svet knjige
Pogledajte sve naslove ovog izdavača
ISBN:  978-86-7396-283-2
Povez:  Mek
Pismo:  Ćirilica
Broj strana:  155
Cena:
Popust: 10.00%
923,80 din. 831,42 din.

 

Opis:

Simo Purgić je sabrao narodne poslovice i aforizme, mudre izreke velikih umova, gluposti koje su izrekle ili počinile poznate ličnosti, i kratke poučne priče.

U svom predgovoru, autor je zapisao sledeće:

„Što se ti­če na­rod­nih po­slo­vi­ca, o nji­ma je već sve re­če­no, pro­iz­i­šle su iz na­ro­da, a osno­va im je ve­li­ko na­rod­no is­ku­stvo. Iz­go­va­ra­ju se po po­tre­bi, a po iz­go­vo­re­noj po­slo­vi­ci mo­gu­će je od­go­net­nu­ti ste­pen in­te­li­gen­ci­je sa­go­vor­ni­ka. […]

Što se ti­če mu­drih mi­sli i aneg­do­ta, ko­je su iz­re­kli ve­li­ki umo­vi, o nji­ma ne tre­ba tro­ši­ti ri­je­či. NJih je la­ko pri­ku­plja­ti ono­me ko pu­no i pa­žlji­vo či­ta knji­ge. Jer u do­broj knji­zi mo­ra bi­ti ne­što sa­že­to i je­zgro­vi­to, pi­sci to zo­vu ukras ljud­skog uma i za­čin bo­ga­tog je­zi­ka, ako to­ga ne­ma on­da knji­ga i ne vri­je­di pa­pi­ra na ko­me je na­pi­sa­na. I ni­šta ne­će­mo re­ći no­vo, ako ka­že­mo da se veliki pi­sci pam­te vi­še po sa­že­tim mi­sli­ma i aneg­do­ta­ma, ne­go po sa­mim dje­li­ma. Um­ni lju­di ne­kad vi­še ci­je­ne ži­vo­pi­snu aneg­do­tu i od su­vih či­nje­ni­ca. […]

Svi se utr­ku­je­mo da ci­ti­ra­mo, bi­lo usme­no ili pi­sme­no, ne­či­je mu­dre mi­sli, a ni­kad pred ča­snog či­ta­o­ca ni­smo ra­za­str­li iz­re­če­nu glu­post ne­ke po­zna­te in­di­vi­due. A in­di­vi­due ko­je vo­le da se raz­me­ću go­vo­ri­ma, pa im je­zik če­sto ide ko­rak is­pred mo­zga, pri­zvat će­mo pa­me­ti sa­mo ako ih ga­đa­mo nji­ho­vim iz­re­če­nim glu­po­sti­ma. Čo­vjek je­ste sat­kan od sva­ko­ja­kih, pa i re­to­rič­kih po­tre­ba, ali čo­vjek kao mi­sa­o­no bi­će mo­ra shva­ti­ti da se iz­re­če­na ri­ječ i ot­ka­če­na su­za ne mo­gu po­vra­ti­ti.“

 
Ostale kategorije


Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka

baner anglozine