Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1

   logo.v      


Tweet
Pin It
Veća slika

Živko Skračić

Bobu bob

Izdavač:  Dereta
Pogledajte sve naslove ovog izdavača
ISBN:  978-86-7346-808-2
Povez:  Mek
Pismo:  Latinica
Broj strana:  174
Cena:
Popust: 10.00%
605,00 din. 544,50 din.

 

Opis:

BOBU BOB JE  ZBIRKA ESEJA O HRANI I ZAČINIMA, ALI MNOGO VIŠE PRONICLJIVA PRIČA O VREMENIMA LJUDIMA I NARAVIMA...

Kad si naj­bo­lji u je­lu i pi­ću, ne mo­žeš bi­ti naj­bo­lji vi­še ni u če­mu dru­gom.

(An­ri IV Fran­cu­ski)

Pr­vo pe­ci­vo pri­pre­ma­no je u mla­đem ka­me­nom do­bu. Egip­ća­ni su po­zna­va­li teh­no­lo­gi­ju spre­ma­nja ki­se­lih te­sta, kao i vi­na i pi­va. An­tič­ki Gr­ci iz­mi­sli­li su be­van­du, dok su Ri­mlja­ni ma­sov­no otva­ra­li pe­ka­re. Na vi­zan­tij­skom dvo­ru naj­ve­ća po­sla­sti­ca bio je be­li pše­nič­ni hleb. Špa­ge­te su kon­zu­mi­ra­li i u nji­ma uži­va­li pr­vo Ki­ne­zi.

Ovo ni­je knji­ga o ku­li­nar­skim ve­šti­na­ma ovih na­ro­da, me­đu­tim, ona go­vo­ri o do­bro po­zna­tim je­li­ma i hran­lji­vim sa­stoj­ci­ma u ko­ji­ma smo svi uži­va­li. Mi­ri­si i uku­si dal­ma­tin­sko-me­di­te­ran­ske ku­hi­nje su nam odav­no po­zna­ti, a u gur­man­skom her­ba­ri­ju­mu Živ­ka Skra­či­ća na du­ho­vit i lucidan na­čin opi­sa­ni.

Uži­va­nje u gur­man­lu­ci­ma je od­li­ka ljud­skog ro­da ko­ju uspe­šno odr­ža­va­mo kroz ve­ko­ve. 

Bluz rezervataBodež snova - drugi deoNedavno pregledani naslovi

smart

Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka

pulse baner