Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1

   logo.v      Igor Mandić


Igor Man­dić ro­đen je 1939. u Ši­be­ni­ku. Kla­sič­nu gim­na­zi­ju za­vr­šio je u Spli­tu, a kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost di­plo­mi­rao 19
63. na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu.

Od stu­dent­skih da­na ob­ja­vlju­je kri­tič­ke ra­do­ve, a sredinom še­zde­se­tih opre­de­lio se za sve­stra­no i in­ten­ziv­no me­dij­sko de­lo­va­nje (sa­ra­đu­ju­ći mal­tene u svim no­vi­na­ma, nedeljnicima i re­vi­ja­ma on­daš­nje SFRJ, po­seb­no pro­du­blju­ju­ći kon­tak­te s be­o­grad­skom sce­nom). Od 1971. do da­nas ob­ja­vio je dva­de­se­tak knji­ga kri­ti­ka, ese­ja i po­le­mič­kih zbir­ki ra­zno­rod­ne te­ma­ti­ke - od knji­žev­ne kri­ti­ke do fe­no­me­na sva­ki­daš­njeg ži­vo­ta, fe­mi­ni­zma i ma­sov­ne kul­tu­re uklju­ču­ju­ći i po­hva­lu ga­stro-eno­lo­gi­je i ero­ti­zma.


Sortiranje:
  Bračna kuhinja
  Slavica i Igor Mandić
 
Popust: 10.00%
0,00 din. 0,00 din.
  Detaljnije...
 
 
  Kaj ste pisali bre? Šta ste napisali bre?
  Igor Mandić
 
Popust: 10.00%
1 100,00 din. 990,00 din.
  Detaljnije...
 
 
  Sebi pod kožu
  Igor Mandić
 
Popust: 10.00%
0,00 din. 0,00 din.
  Detaljnije...
 
 
  U zadnji čas
  Igor Mandić
 
Popust: 10.00%
950,00 din. 855,00 din.
  Detaljnije...
 
 
  Za našu stvar
  Igor Mandić
 
Popust: 10.00%
550,00 din. 495,00 din.
  Detaljnije...
 
 
 

  • ««
  • «
  • 1
  • »
  • »»
Rezultati 1 - 5 od 5

Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka

pulse baner