Korpa (0)

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Valuta: 

Joomla gallery by joomlashine.com

lista 1

   logo.v      Automobili na zadatkuAutoportret s torbom


Veća slika

Miloš Jevtić, Darko Tanasković

Autonomija mišljenja - Novi razgovori sa Darkom Tanaskovićem

Izdavač:  Beogradska knjiga
Pogledajte sve naslove ovog izdavača
ISBN:  978-86-7590-242-3
Povez:  Tvrd
Pismo:  Ćirilica
Broj strana:  450
Cena: 999,00 din.

 

Opis:

Knji­ga Auto­no­mi­ja mi­šlje­nja sa­dr­ži no­ve raz­go­vo­re s pro­fe­so­rom dr Dar­kom Ta­na­sko­vi­ćem, ko­ji su vo­đe­ni 2008. i 2009. go­di­ne, u vre­me 60-go­di­šnji­ce nje­go­vog ro­đe­nja. Knji­ga pred­sta­vlja sva mi­sa­o­na svoj­stva Dar­ka Ta­na­sko­vi­ća, či­ja su sta­no­vi­šta odav­no već u osno­va­ma na­še du­hov­ne stvar­no­sti. Ova knji­ga je, ujed­no, i pra­vi ma­li udž­be­nik iz di­plo­ma­ti­je, ali i svo­je­vr­sni vo­dič kroz Va­ti­kan, dr­ža­vu či­ja je moć obr­nu­to pro­por­ci­o­nal­na nje­noj ve­li­či­ni i bro­ju sta­nov­ni­ka.

 
Najbolja ponuda!

Virtuemart Product Slideshow

isporuka